CENNÍK      obchodné podmienky       Cenník konzultácií

Prístroje a príslušenstvo

   

SUPER RAVO ZAPPER PC Programovateľný, multifunkční generátor s rozsahom 1Hz -900 kHz -   programovateľný cez PC-USB   (bez kufríka)
+
Možné doplnkové služby na požiadanie:
+ 20€ inštalácia softvéru na klientove PC ( inštalácia riadiaceho programu + inštalácia databáz klientov, databáz patogénov, komunikačných driverov...)
+ 10€ zaškolenie obslužneho personálu 
+ 20€ transportný kufrík

Pri požiadavke klienta - predvedenie a oboznámenie (cca. 30 min) + zaškolenie do naprogramovania. Treba si však dohodnúť termín.

650 €

na sklade

Plazmový generátor RPZ 15 -  pre bezkontaktný prenos frekvenčných pulzov podľa poznatkov a praxe priekopníka tejto metódy R. Rifeho určený k selektívnemu ničeniu mikroorganismov a patogénov.
+
Možné doplnkové služby na požiadanie:
+ 50€ inštalácia softvéru na klientove PC ( inštalácia riadiaceho programu + inštalácia databáz klientov, databáz patogénov, komunikačných driverov...)
+ 35€ zaškolenie obslužneho personálu 
+ 510€ bezpečnostný transportný kufor 

6600 €

len na objednávku

Generátor GKS 100 FORTE - na výrobu koloidného striebra naraz až 1L. S generátorom koloidného striebra GKS 100 Forte si môžete vyrábať velmi kvalitnú suspenziu (koloid) s vysokým obsahom nanočastic striebra. Tieto častice sú velké od stotin nanometrov (samotné jednotlivé ionty striebra) až do velkosti niekoľko nanometrov.

340 €

na sklade

Destilačné zariadenie  WD 943 na domácu výrobu destilovanej vody.

360 €

na sklade

Elektrody z vodivej elastickej pryže   - Elektródy zo zdravotne nezávadnej elektrovodivej pryže. Táto pryž dává možnosť umiesťňovania elektród na rôzné části tela a pôsobenie Ravo Zapperu smerovať na postihnuté oblasti. Elektródy je možné prichytiť na telo napr. obväzom alebo gumou so suchým zipsom. Pri použití elektrovodivého gelu je efekt prenosu impulsov s týmito elektródami ešte dokonalejší.

rozmery : 77x115 mm 2 kusy, prepojovací kábel pre Ravo Zapper

44 €

na sklade

Nožná elektróda pre obe nohy (leštená potravinárská ocel, šesť podpier, hrúbka 2mm)

84 €

len na objednávku

Nožná elektróda dvojdielna - pre samostatné použitie alebo v kombinácii s ručnými elektródami

112 €

na sklade

Doplnky a náhradné diely

   

Náhradné ručné elektródy k Ravo ZAPPERu

60,00 €

na sklade

Náhradné ručné elektródy protialergické  k Ravo ZAPPERu

66,00 €

na sklade

Náhradný kábel k ručným elektródam k Ravo ZAPPERu

25,00 €

na sklade

Akumulátor pre Ravo Zapper
(výmena pre našich klientov zdarma, ostatní 10,- Euro )

39 €
na sklade

Napájací zdroj Ravo Zapper

28,00 €
na sklade

Strieborné elektródy pre GKS 100 FORTE (99,99% Ag)

80 €
na sklade

Náhradný uhlíkový filter pre destilačný prístoj WD 943
(12 kusov v baleni)

15 €
na sklade

Sklená nádoba pre destilačný prístoj WD 943

58 €
na sklade

Knihy

   

Kniha: Celosvětový seznam ověřených léčebných frekvencí  (CAFL)

15,00 €

na objednávku

 


 

Obchodné podmienky

Zásielková služba je zrušená.

Pri zabezpečovaní tovaru na objednavku je požadovaná záloha 20%, ktorá je pri neodobraní tovaru nevratná !

 

Platba je vyžadovaná v hotovosti, prípadne prevodom vopred.

Vybraný tovar objednávajte e-mailom,  alebo telefonicky

email:    goel@goel.sk     tel: 0948 702 204

Záručná doba poskytovaná na uvedené prístroje je 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka na akumulátor v Zapperi je 6 mesiacov. Ceny sú uvedené s 20% DPH.

 

 

Reklamačný poriadok:

I.
Všeobecné ustanovenia
1. Predávajúci je povinný dodať tovar v množstve, akosti a vyhotovení ako určuje zmluva a musí ho zabaliť alebo vybaviť na prepravu vhodným spôsobom a odovzdať kupujúcemu doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a užívanie tovaru.  
2. Kupujúci vyplnením a odoslaním objednávkového formulára , prípadne pri telefonickom objednani, potvrdzuje, že sa oboznámil s týmto reklamačným poriadkom.

II.
Nebezpečenstvo škody na tovare
1. Škodou na veci sa rozumie škoda, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, za akých príčin k nemu došlo.
2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď tovar prevezme od predávajúceho alebo v čase, keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci poruší zmluvu tým, že tovar neprevezme.

III.
Vybavenie reklamácie
1. Kupujúci je povinný prezrieť si tovar, čo najskôr po nadobudnutí vlastníckeho práva k zakúpenému tovaru.
2. Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu vady tovaru bez zbytočného odkladu po tom, čo:
a) kupujúci vadu zistil
b) kupujúci mal vadu zistiť pri prehliadke, ktorú je povinný uskutočniť.
3. Ak si kupujúci túto svoju povinnosť nesplní v stanovených lehotách, právo kupujúceho z vád tovaru sa nemôže priznať.
4. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby, nie však za vady:
a) ktoré kupujúci spôsobil sám
b) o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru
c) na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru
d) ktoré vznikli z dôsledku opotrebovania tovaru, spôsobenom bežným používaním, nesprávnym ošetrovaním, nesprávnym či nadmerným používaním alebo po uplynutí doby životnosti tovaru.

IV.
Nároky z vád tovaru
1. Kupujúci má právo vadu tovaru reklamovať pri prevzatí tovaru alebo v záručnej dobe. Záručnú dobu nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať.
2. Na správne posúdenie reklamácie musí byť reklamovaný tovar kompletný, čistý, v súlade s hygienickými predpismi a všeobecnými hygienickými zásadami.
3. Kupujúci je povinný tovar používať len na určený účel a dodržiavať známe pravidlá, podmienky a návody na používanie a ošetrovanie.
4. V prípade, že je reklamácia oprávnená, má kupujúci právo:
a) na bezplatné odstránenie vád, ak vada na tovare je odstraniteľná
b) na výmenu tovaru za rovanký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare je neodstraniteľná
c) na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať
d) odstúpiť od zmluvy, ak vada na tovare je neodstrániteľná.

V.
Spôsob uplatnenia reklamácie
1. Reklamáciu uplatňuje kupujúci písomne na kompletne vyplnenom reklamačnom formulári  na adrese predávajúceho, prípadne dohodou osobne či telefonicky
2. Reklamovaný tovar kupujúci zasiela predávajúcemu na vlastné náklady a riziko. Tovar zaslaný na dobierku predávajúci nepreberie.
3. S reklamovaným tovarom je potrebné doložiť doklad o kúpe tovaru.

VI.
Záručná doba
1. Kupujúci má právo na uplatnenie reklamácie do 24 mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim.
2. Ak nie je reklamácia uplatnená v záručnej lehote, právo na reklamáciu zaniká.
3. Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu bez zbytočného odkladu, okamžite a neodkladne, ihneď po zistení vady.
4. Predávajúci je povinný reklamáciu riadne preveriť a rozhodnúť o jej vybavení najneskôr do 3 dní. Vybavenie reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.

VI.
Osobitné ustanovenia
1. Kupujúci nemôže od zmluvy odstúpiť, ak vady včas neoznámil predávajúcemu.
2. Tento "Reklamačný poriadok" sa vzťahuje na tovar zakúpený v obchode Goel .s.r.o
3. Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 20.10.2010.

 

 

Platnosť obchodných podmienok

Tieto obchodné podmienky sú platné do vydania nových obchodných podmienok.